Laden ...

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop, reparatie- en leveringsvoorwaarden Identity Smartphone Reparatie te Maassluis

(KVK 53647319)

1. ALGEMEEN

A. Alle overeenkomsten van de koop en verkoop met Identity Smartphone Reparatie (nader te noemen ISR) zijn uitsluitend onderworpen aan de navolgende voorwaarden. Afwijkende en aanvullende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voor zover die door ISR uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

B. Alle door ISR gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. ISR acht zicht alleen gebonden aan haar offerte na een schriftelijke aanvaarding van de afnemer. Een door ISR gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Door ISR verstrekte afbeeldingen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren opgenomen in folders e.d. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van tot stand gekomen overeenkomsten.

C. Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van enige rechten en/ of accijnzen, fabrieksprijzen, valuta, of arbeidskosten, en deze prijsverhogingen treden op na het tijdstip van afsluiting van de transactie en voor de definitieve gehele oplevering, dan behouden wij ons het recht om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever heeft als dan het recht om binnen acht (8) dagen na kennisgeving de transactie (schriftelijk en aangetekend) te annuleren.

2. LEVERINGEN

A. Alle goederen worden verzonden voor rekening en risico van de koper, dit met inbegrip van vrachtvrije verzendingen.

B. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd of de reparatieduur kan de afnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de bestelling of opdracht. ISR zal dan binnen een redelijk te stellen termijn alsnog presteren.

C. In geval door omstandigheden (overmacht), ook indien deze haar oorzaak bij ISR vinden, ISR tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft ISR het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. ISR stelt van een dergelijk besluit de koper in kennis.

D. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen dienen ons schriftelijk te worden vermeld. De afnemer dient ons dan bovendien binnen drie (3) dagen na aflevering van de goederen de paklijst terug te zenden onder opgaven van het manco of surplus. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen ons binnen acht (8) dagen na aflevering van de goederen schriftelijk en gemotiveerd te worden vermeld. De afnemer dient ons in gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de afnemer te dierzake.

E. Een koper, die een van zijn werknemers, of een derde, mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te geven goederen voor zijn rekening bij ISR te kopen en af te halen, dient ISR schriftelijk mede te delen indien de opdracht een eind heeft genomen. Indien dat niet geschiedt, is de koper aansprakelijk voor schade welke voor ISR mocht ontstaan als goederen aan iemand zijn meegegeven die namens die koper tot het kopen en het in ontvangst nemen van de goederen niet gerechtigd was.

F. Klachten laten de betalingsverplichting van de koper onverlet.

3. EIGENDOM/ EIGENDOMSVOORBEHOUD

A. Goederen die als gevolg van reparatie opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor

eigendom van ISR tot volledige voldoening van hetgeen wij van de opdrachtgever te vorderen hebben.

B. Alle geleverde goederen blijven eigendom van ISR tot voldoening van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, van de koper te vorderen is. De goederen mogen door de koper niet worden doorverkocht, verpand of onder welke titel dan ook aan derden in eigendom of gebruik worden gegeven.

4. BETALING

A. Alle betalingen dienen contant of per pin voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen.

B. Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar bij ISR.

C. In geval van betaling later dan dertig (30) dagen is de koper zonder sommatie of in gebreke stelling in verzuim, en is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd.

D. In geval van niet tijdige betaling zal ISR de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de koper vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien (15) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,- ISR in niet gehouden aan te tonen, dat zij deze inderdaad hebben gemaakt.

E. Koper kan betaling niet weigeren of terugeisen op grond van het feit dat ISR zijn garantieverplichtingen niet, nog niet of geheel niet is nagekomen.

F. ISR is gerechtigd haar vorderingen op haar koper te verrekenen met de schulden die ISR aan die koper heeft, zelfs indien de vorderingen op die koper niet opeisbaar zijn.

5. REPARATIES

5.1 KLACHTEN


A. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgifte bon zijn omschreven.

5.2 PRIJS

A. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

5.3 AFGIFTE BON

A. De afgifte bon vermeldt in ieder geval de klachtomschrijving, de naam van de klant, telefoonnummer en/of email adres. Indien voor zover mogelijk, vermeldt de afgifte bon tevens een raming van de reparatiekosten.

5.4 STOPPEN OF DOORGAAN

A. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de afgifte bon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de afgifte bon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

B. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de ondernemer en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgifte bon. De ondernemer stelt vervolgens het product ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

C. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze de ondernemer niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

5.5 VERVANGEND PRODUCT

A. ISR is niet verplicht de klant te voorzien van een vervangend toestel tijdens de duur van de reparatie.

5.6 KWALITEIT

A. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant vooraf verzoekt, stelt de ondernemer de vervangen onderdelen met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.

B. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

C. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatie bon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

5.7 AANSPRAKELIJKHEID

A. De ondernemer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt. Verlies van data door, of, tijdens een reparatie is geheel voor risico van de klant. ISR kan hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor gesteld worden.

B. Wanneer ISR onverhoopt dusdanige schade aan het toestel van de klant brengt welke niet meer te repareren is, vergoedt ISR een maximumbedrag van €250,- (zegende: tweehonderdvijftig euro) per toestel. Indien het toestel minder waard is dan eerdergenoemd bedrag zal ISR een nieuw toestel leveren. Wanneer aantoonbaar is dat ISR bewust het toestel van de klant onherstelbare beschadigd heeft gemaakt, zal ISR een vergelijkbaar toestel leveren. Dit kan zijn: een nieuw toestel of gereviseerd toestel met minstens twee jaar garantie.

5.8 GARANTIE

A. De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 90 dagen op het vervangen onderdeel. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Indien de koper gedurende deze garantietermijn, herstelling of verandering aan het geleverde verricht of laat verrichten door derden of indien de koper aan enige betalingsverplichtingen jegens ISR niet voldoet vervalt genoemde garantieverplichting. Deze garantieverplichting komt ook te vervallen wanneer eerder ontstane schade wederom is ontstaan welke niet te verwijten is aan ISR. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer het toestel val, druk en/ of stootschade heeft opgelopen dit niet onder de garantie valt.

B. Deze garantie is niet van toepassing indien het een product betreft dat niet standaard op voorraad wordt gehouden, en dus speciaal voor een klant besteld moet worden. Omruilgarantie is niet van toepassing op software.

B. Wanneer binnen 90 dagen na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet de ondernemer een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

B.1 Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

B.2 ISR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor waterschade aan toestellen na reparatie. We werken (voor zover mogelijk) volgens de richtlijnen van de fabrikant, echter kunnen wij niet garanderen dat het toestel na reparatie weer waterdicht is. Wij zijn niet gebonden dit vooraf te melden, echter zullen wij onze uiterste best te doen de klant hierover te informeren.

B.2 Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.

B.3 Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

6 NIET AFGEHAALDE PRODUCTEN

A. Indien na drie achtereenvolgende mededelingen (dit kan zijn: per mail, telefonisch, per sms en/of via whatsapp) waarvan de laatste bij aangetekend schrijven (indien adresgegevens van de klant bekend zijn bij ons) dat het product gereed is, de klant gedurende de periode van 90 dagen heeft nagelaten het product op te halen, is ISR bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

7 GESCHILLEN

A. Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is het Nederlands Recht van toepassing.

B. Geschillen tussen ISE en een consument (= klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door partijen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak doet bij wege van bindend advies, overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

C. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen twee weken na het ontstaan van de klacht aan ISR heeft voorgelegd. De consument kan het geschil vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van naam en adres van consument en ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de consument het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is ondernemer aan deze keuze gebonden.

D. Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de geschillencommissie of de burgerlijke rechter. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van de voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

E. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

F. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat de ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Newsletter signup

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Maak een afspraak

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Hoe wilt u verder gaan?
Voeg nog een repair toe

Of

* U kunt uw reparatiemethode later nog wijzigen

Winkelwagen
0